കിങ്‌ഫിഷര്‍ ഗാഥയിലെ കുചേല മല്യ വൃത്തം

രാജ്യവും ജനങ്ങളും വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പാവം കിങ്ഫിഷര്‍ വിമാനക്കമ്പനി മാത്രം തളര്‍ന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.