കടുകോളം ചെറുതായൊരിടം കടലോളം വലുതാവുന്ന വിധം

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലത്തു ഞാനിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തിന്റെ ചെറുതാകലില്‍നിന്നു എന്നെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് മുക്തയാക്കുന്നു.