കണ്ണാടിമുറികളില്‍ നമ്മുടെ പോള്‍ഡാന്‍സുകള്‍

കാനേഷുമാരിയിലെ വെറും അക്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്, ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിരീക്ഷണസംവിധാനങ്ങള്‍ പൌരനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. കണ്ണാടിമുറികളില്‍ പോള്‍ഡാന്‍സ് നടത്തുന്ന സ്ട്രിപ് ടീസര്‍മാരെപ്പോലെ നാം ജീവിതം വില്‍പ്പനയ്ക്കുവയ്ക്കുന്നു.