ബസ്സിനും ബെല്ലിനുമപ്പുറം ചില സഞ്ചാര വഴികള്‍

മലയാളബ്ലോഗുകളിലെ പെണ്ണിടപെടലുകളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വയം പ്രസാധനത്തിന്റെ ഈ മേഖലയില്‍ ആത്മാവിഷ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല ഈ ഇടം ഇവര്‍ക്കു പ്രിയമാകുന്നത്, ഒരു ഇറക്കിവെക്കലിന്റെ സ്വാന്തനം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ്.