കുഞ്ഞനന്തന്റെ കടയല്ല സര്‍ എന്റെ കുടി; അത് നാളെ ഹൈവേക്കാര്‍ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കും

കുഞ്ഞനന്തന്റെ കട എന്ന സിനിമ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന വികസന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇരകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു തിരുത്ത്. ഉമര്‍ നസീഫ് അലി എഴുതുന്നു