ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ കൊല്ലുന്നതാര്?

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അട്ടിമറിക്കാന്‍ അണിയറയില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍.. എസ്.പി. രവി എഴുതുന്നു