മലയോരജനതയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു

കര്‍ഷകരക്ഷ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഗാഡ്ഗില്‍ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശകള്‍ക്കെതിരെ അട്ടഹസിക്കുന്നവര്‍ വിഡ്ഡിവേഷം കെട്ടുകയാണ്.
സണ്ണി പൈകട എഴുതുന്നു