എരിയാനിരിക്കുന്നു, ഈ നാലുവരിപ്പാതകള്‍

കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്ന ഭരണകൂടം അറിയേണ്ടത് ഈ സമരം എന്നുമിങ്ങനെയാവില്ല എന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാവം മാറും. ഇവിടെ ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യര്‍ വന്ന് ഈ ചുങ്കപ്പുര അടിച്ചു തകര്‍ക്കുന്ന ദിവസം വരും.

കുഞ്ഞു ദിയയും കാക്കത്തൊള്ളായിരം കഥകളും

ഇത് ദിയ പുരുഷോത്തമന്റെ ലോകം. ഈ പംക്തിയില്‍ ഇത്തവണ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല. അതിന്റെ പശ്ചാത്തല കഥകളുമുണ്ട്.