ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം 

അയല്‍പക്കക്കാരെ അയല്‍പക്കക്കാരില്‍ നിന്നും അകറ്റുക എന്നത് ഒരു ഫാസിസ്റ് തന്ത്രമാണ്.നമ്മള്‍ അയല്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അകലുമ്പോഴാണ് നമ്മള്‍ നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോഴാണ്, സ്ഫോടകമായ ക്രുരതയുണ്ടാകുന്നത്. മിണ്ടാത്തവന്‍ ക്രൂരനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വമാണ് . സ്നേഹത്തിന്റെയും സൌഹൃദത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ ഫാസിസത്തിനെതിരെ പോരാടാനാവൂ എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു’.