പിറവം പരാജയം ഒരു താത്വിക അവലോകനം…!!

ഈ അവലോകനങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനാകാത്ത താത്വിക നിരക്ഷരര്‍ക്കായി നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ സ്റ്റഡി ക്ളാസ്സ് നടത്തുന്നതാണ്. അതു വരെ ചൂടിന് നല്ല അഭിസാരിക ചതച്ചിട്ട സംഭാരം കുടിച്ച് കാത്തിരിക്കുക..!!