ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്: ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ തണല്‍

സിനിമയുടെ ആത്മീയ വഴികളില്‍ ഇത്തവണ ടെറന്‍സ് മാലികിന്റെ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്. എം. നൌഷാദ് എഴുതുന്നു