രാഹുല്‍ , റോഡ്ഷോയല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

രാഹുല്‍ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തവരായിരുന്നു സ്ഥാനാര്‍ഥികളെല്ലാം. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയ സമിതിയിലും തിരുവായ്ക്ക് എതിര്‍വാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോള്‍ ആരാണു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിയുടെ യഥാര്‍ഥ ഉത്തരവാദി?-നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കെ. പി റജിയുടെ വിശകലനം