മദര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ സംഭവിക്കുന്നത്

സംസ്ഥാനതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന മദര്‍ ആശുപത്രി നഴ്സിങ് സമരം ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍, ഉത്തരങ്ങള്‍. വത്സന്‍ രാമംകുളത്ത് എഴുതുന്നു

ബദലില്ല, ഈ അഗ്നിക്ക്

കേള്‍ക്കുന്നതെല്ലാം ജന്മികളുടെയും പോലീസിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും കൊടിയ മര്‍ദ്ദനത്തിന്റെയും കഥകള്‍. തീച്ചൂളയില്‍ മുളച്ചുപൊന്തിയ ഈ കമ്യൂണിസ്റിന് ബദല്‍ ഇനിയില്ല.