വി എസ്, അങ്ങ് സ്വയം പുറത്തു പോവുകയാണ് നല്ലത്

പ്രിയപ്പെട്ട വി എസ്, പാര്‍ട്ടി തത്വങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചു വിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത്, അങ്ങ് സ്വയം പുറത്തു പോയി പുതിയ പാര്‍ട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.